News: Seminar of Gödel’s Theorem / Tin Hội thảo về Định lý Gödel

 

Abstract: After Einstein’s theory of relativity and Heisenberg’s Uncertainty Principle, Gödel’s Theorem of Incompleteness shook the world in 20th century by its so great philosophical significance. Almost scientists nowadays have well recognized the fundamental philosophical impact of this theorem in their own field of research. Unfortunately, evolutionists seem to know nothing about that. That’s why they are still trying to pursue an utopian dream: proving Darwin’s hypothesis is a true science and evolution is a fact…

Tóm tắt: Sau Thuyết Tương đối của Einstein và Nguyên lý Bất định của Heisenberg, Định lý Bất toàn của Gödel gây chấn động thế giới bởi ý nghĩa triết học vô cùng to lớn của nó. Hầu hết các nhà khoa học ngày nay đã thấy rõ tác động triết học mang tính nền tảng của định lý này trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Không may, các nhà tiến hóa dường như không biết gì về điều đó. Vì thế họ vẫn đang ra sức theo đuổi một giấc mơ không tưởng: chứng minh giả thuyết của Darwin là một khoa học thực sự và sự tiến hóa là một sự thật… Tiếp tục đọc