Scientific Dissent from Darwinism / Bất đồng quan điểm về khoa học với Học thuyết Darwin

1

There is a great dissent from Darwinism, which  deserves to be heard. About 1000 scientists, most of whom are prestigious professors at universities and doctors of science in USA, have recently signed a common declaration to express their scientific dissent from Darwinism. The list of these scientists is getting longer and longer, perhaps until the end of evolution…

Có một sự bất đồng lớn với học thuyết Darwin đáng được lắng nghe: Khoảng 1000 nhà khoa học, phần lớn là giáo sư đại học và tiến sĩ khoa học có thanh thế ở Mỹ, mới đây đã ký một tuyên bố chung thể hiện sự bất đồng của họ về mặt khoa học đối với học thuyết Darwin. Danh sách những nhà khoa học này ngày càng kéo dài, có lẽ đến ngày tận của thuyết tiến hóa… Tiếp tục đọc