Phương trình của Chúa, Chương 2: EINSTEIN THỜI TRẺ

PT cua Chua (2)Tính tuyệt đối và phổ quát của thời gian đã từng là một giáo lý thiêng liêng của vật lý và không ai đặt vấn đề nghi ngờ những giả định đó. Thời gian là như nhau ở mọi nơi, và sự trôi của thời gian là bất biến. Một cách đơn giản, Einstein đã chỉ ra rằng những giả định này không đúng. Chỉ có tốc độ ánh sáng là một hằng số, còn mọi thứ khác, kể cả không gian lẫn thời gian, sẽ tự điều chỉnh xung quanh hằng số phổ quát này. Tiếp tục đọc