Đâu là bản chất đích thực của con người? (4)

Bài 4”: “Tôi cảm thụ, vậy tôi tồn tại”

Để mở kho báu của Aladin, phải niệm câu thần chú: “Vừng ơi, mở ra!”.

Để mở kho báu của chân lý, Descartes tuyên bố: “Tôi tư duy, …”. Tiếp tục đọc