The Less Known History of Swastika / Lịch sử ít được biết về Swastika

Abstract: Many people are surprise and don’t understand why Nazi swastika and Buddhist Wan look like the same. Some researchers say they are in fact different, but my research has shown that they are totally the same in shape. So why? And how are they different in meanings? This essay will give the answer.

Tóm tắt: Nhiều người ngạc nhiên không hiểu vì sao dấu thập ngoặc của Đức quốc xã và chữ VẠN của Phật giáo trông có vẻ giống nhau. Một số nhà nghiên cứu bảo thực ra chúng khác nhau, nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy chúng hoàn toàn giống nhau. Vậy tại sao? Và chúng khác nhau về ý nghĩa như thế nào? Tiểu luận này sẽ đưa ra câu trả lời.

Tiếp tục đọc