Consciousness: The Key of Life / Ý thức: Chìa khóa của Sự Sống

In his book “The Universe in a Single Atom”, Dalai Lama suggested that living beings are absolutely different from non-living things by having consciousness. In other words, consciousness is the key of life. That’s why any theory based on solely materialistic view can never successfully explain the origin and nature of life.

Trong cuốn “Vũ trụ trong một Nguyên tử”, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng thực thể sống khác hẳn cái không sống chủ yếu bởi nó có ý thức. Nói cách khác, ý thức là chìa khóa của sự sống. Vì thế bất kỳ lý thuyết nào dựa trên quan điểm vật chất thuần túy cũng không thể giải thích được nguồn gốc và bản chất sự sống. Tiếp tục đọc