Impressionism, a Language of Creative Art / Tranh Ấn tượng, một Ngôn ngữ Hội họa Sáng tạo

Claude_Monet_soleil_levant
Hình trên: “Impression, Soleil Levant”, tranh của Claude Monet, 1872

Marguerite Guggenheim, a famous art collector, said: “My knowledge of art ended at impressionism”. I want to say the same: “Impressionism is the best of art that I can enjoy”. In order to explain how impressionism is impressive, I am honored to introduce an interesting article by Nguyễn Bảo Hưng: “Impressionism or the Language of Creative Art”, published on Art Forum of Vietnam.
Marguerite Guggenheim, một nhà sưu tập tranh nổi tiếng, nói: “Hiểu biết hội họa của tôi dừng lại ở trường phái ấn tượng. Tôi muốn nói điều tương tự: “Chủ nghĩa ấn tượng là thứ hội họa tuyệt vời nhất mà tôi có thể thưởng thức”. Để giải thích chủ nghĩa ấn tượng gây ấn tượng như thế nào, tôi xin trân trọng giới thiệu một bài báo rất hay của Nguyễn Bảo Hưng, đã đăng trên Diễn đàn Mỹ thuật Việt Nam: “Trường phái ấn tượng hay là Ngôn ngữ Hội họa Sáng tạo”. Đọc tiếp

Human Brain, evidence of Intelligent Design / Bộ não, bằng chứng của Thiết kế Thông minh

1_Newton

Isaac Newton, the discoverer of the Gravity Law, modestly said: “Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion.” Not only the system of planets, everything perfect and complex is actually an evidence of an Intelligent Deisigner. Human brain is a typical example,…
Isaac Newton, người khám phá ra Định luật Hấp dẫn, khiêm tốn nói: “Lực hấp dẫn giải thích chuyển động của các hành tinh nhưng không thể giải thích ai bố trí cho các hành tinh chuyển động”. Không chỉ hệ hành tinh, thực ra mọi thứ hoàn mỹ và phức tạp đều là bằng chứng của Nhà Thiết kế Thông minh. Bộ não của chúng ta là một bằng chứng điển hình… Đọc tiếp

In the Beginning Was Information / Khởi đầu đã có thông tin

z4Gödel’s Theorem taught that it’s impossible to explain the first cause of any system of reason, but Darwinism had ambition of explaining the origin of life. Theory of Information has shown that life is designed by DNA codes, but Darwin knew nothing about DNA. That’s why Darwinism must be failed. In his very interesting book “In the Beginning Was Information”, Werner Gitt will explain more clearly why…
Định lý Bất toàn của Gödel dạy rằng không thể giải thích nguyên nhân đầu tiên của bất kỳ hệ thống lý lẽ nào, nhưng học thuyết Darwin có tham vọng giải thích nguồn gốc sự sống. Lý thuyết thông tin chỉ ra rằng sự sống được thiết kế bởi mã DNA, nhưng Darwin không biết gì về DNA. Vì thế học thuyết Darwin phải thất bại. Trong cuốn sách rất hay của mình, “Khởi đầu đã có thông tin”, Werner Gitt sẽ giải thích rõ hơn vì sao… Đọc tiếp

Spring’s Almost Here / Mùa Xuân lấp ló đâu đây

Beethoven – Violin Sonata No. 5, Op. 24 (Spring) – Yehudi & Jeremy Menuhin

Spring is almost here. Spring air inspires every music lover. On this occasion, Dr Phan Chí Thành would like to send to all of you a piece of Beethoven’s Greet Music, as Spring Greetings through PVHg’s Home. Please have beautiful and sweet moments…
Mùa xuân lấp ló đâu đây. Không khí mùa xuân gợi hứng cho mọi người yêu âm nhạc. Nhân dịp này, TS Phan Chí Thành muốn gửi đến tất cả các bạn một nhạc phẩm bất hủ của Beethoven, như lời chúc mừng mùa xuân thông qua PVHg’s Home. Chúc bạn có những khoảnh khắc đẹp và ngọt ngàoĐọc tiếp

History and Culture on PVHg’s Home / Chủ đề Lịch sử và Văn hóa trên PVHg’s Home

Culture_God's GiftTo have a better understanding about human, we have to learn many lessons from history and culture. Ironically, today’s society focuses too much on science and technology but too less on history and culture. That leads to a crisis of values and degrades human quality. The historical and cultural articles on PVHg’s Home, gathered in the list below, are an attempt to contribute to the balance of human life, promoting human values.
Để có một hiểu biết tốt hơn về con người, chúng ta phải học rất nhiều bài học từ lịch sử và văn hóa. Nhưng trớ trêu thay, xã hội hiện nay chú trọng quá nhiều vào khoa học và công nghệ, nhưng quá ít vào lịch sử và văn hóa. Điều đó dẫn tới những cuộc khủng hoảng về giá trị và làm suy giảm phẩm chất người. Những bài viết về lịch sử và văn hóa trên PVHg’s Home, được tập hợp trong danh sách dưới đây, là một nỗ lực đóng góp vào việc giữ cân bằng cho đời sống của con người, đề cao giá trị người. Đọc tiếp

Philosophical Essays on Human / Tiểu luận triết học về con người trên PVHg’s Home

Philo-Essays on Human

Life seems to be more and more chaotic. The question “what is the meaning of life?” becomes more and more important, and may be the most important in human situation nowadays. My philosophical essays on human life in the following list are an effort of finding the answer.
Cuộc sống dường như ngày càng hỗn độn. Câu hỏi “ý nghĩa cuộc sống là gì?” ngày càng trở nên quan trọng hơn, và có thể là quan trọng nhất trong hoàn cảnh loài người ngày nay. Những tiểu luận triết học về nhân sinh của tôi trong danh sách dưới đây là một nỗ lực tìm câu trả lời. Đọc tiếp

Philosophy of Science on PVHg’s Home / Chủ đề Triết học Khoa học trên PVHg’s Home

history_and_philosophy_of_science_1600x600_0

Science discovers; Philosophy interprets / Khoa học khám phá; Triết học luận giải” (Albert Einstein). “Science gives us knowledge; but only philosophy can give us wisdom / Khoa học cho ta kiến thức, nhưng chỉ có triết học mới có thể cho ta trí khôn” (Will Durant).“A man of science is a poor philosopher / Một nhà khoa học (thuần túy) là một nhà triết học nghèo” (Albert Einstein).

Philosophical stories of science on PVHg’s Home could be found in the List below / Những câu chuyện triết học khoa học trên PVHg’s Home có thể tìm trong bản liệt kê dưới đây… Đọc tiếp