Haeckel’s Fraud Embryos Drawings: Evolutionary Hoax Through Centuries / Tranh vẽ gian lận về bào thai của Haeckel: Vụ lừa đảo xuyên thế kỷ về tiến hóa

1-Haeckel-fake-embryo

In the history of science there has been many famous evolutionary hoaxes, but ironically less people know them. Why? Before Piltdown hoax, there was already a famous hoax named Haeckel’s fraud embryos drawings. Now is the time to expose it for everyone to know. PVHg’s Home has honour to introduce the article “Haeckel’s Fraud Embryos Drawings: A Hoax Through Centuries” by EPOCH TIMES on 03/11/2015…
Trong lịch sử khoa học có nhiều vụ lừa đảo về tiến hóa nổi tiếng, nhưng trớ trêu thay ít người biết những chuyện đó. Tại sao vậy? Trước vụ lừa đảo Người Piltdown, đã có một vụ lừa đảo nổi tiếng mang tên Hình vẽ bào thai gian lận của Haeckel. Nay là lúc phải phơi bầy sự thật này cho mọi người biết. PVHg’s Home trân trọng giới thiệu bài báo “Hình vẽ phôi thai giả của Haeckel, vụ lừa đảo xuyên thế kỷ” của trang ĐẠI KỶ NGUYÊN ngày 03/11/2015Đọc tiếp

Implicate Order / Trật tự mờ ẩn

David BohmThe American physicist David Bohm (1917-1992) believed that the persistent failure to unified physics exposes the limits of our current way of thinking. What is needed is not a brilliant new idea or a novel piece of mathematics. The issue is much deeper than piecing together a unified theory of relativity and quantum theory. It involves changing our way of thinking about the physical world. As Bohm put it, what is required is a new order to physics.
Nhà vật lý Mỹ David Bohm (1917-1992) tin rằng sự thất bại kéo dài dai dẳng trong việc thống nhất vật lý đã để lộ ra giới hạn của phương pháp tư duy khoa học hiện nay của chúng ta. Cái cần thiết lúc này không phải là một ý tưởng mới thông minh sáng suốt hoặc một thứ toán học mới. Vấn đề được đặt ra sâu sắc hơn rất nhiều so với việc lắp ghép các mảnh của thuyết tương đối và thuyết lượng tử lại với nhau để tạo nên lý thuyết thống nhất. Điều này liên quan tới việc thay đổi suy nghĩ của chúng ta về thế giới vật lý. Như Bohm đã diễn tả, đòi hỏi hiện nay là một trật tự mới đối với vật lý…. Đọc tiếp

The World is One / Thế giới là Một

The World is One

Foucault pendulum has proved that the universe is one – all things are connected each other tightly not only by gravity, but by inertial force and even by something unknown. That is a law of nature. I connect to the world through many channels, some of them are in the list of links below.
Con lắc Foucault đã chứng minh vũ trụ là một – tất cả mọi thứ kết nối với nhau một cách chặt chẽ không chỉ bởi lực hấp dẫn, mà còn bởi lực quán tính và thậm chí bởi một cái gì đó chưa biết. Đó là một định luật của tự nhiên. Tôi kết nối với thế giới thông qua nhiều kênh, một số nằm trong danh sách liên kết dưới đây. Đọc tiếp

EDUCATION / Chủ đề GIÁO DỤC trên PVHg’s Home

ap-luc-thi-cu-1-055211385 copy“Educating the mind without educating the heart is no education at all” (Aristotle). The modern education has been doing so much for the mind but so less for the heart. That’s what the series of educational essays on PVHg’s Home would like to say to the teachers and students, especially to the educationists and textbook writers.
“Giáo dục trí óc mà không giáo dục tâm hồn thì chẳng giáo dục gì cả” (Aristotle). Nền giáo dục hiện đại đã và đang làm quá nhiều cho trí óc nhưng quá ít cho tâm hồn. Đó là điều mà loạt tiểu luận về giáo dục trên PVHg’s Home muốn nói với các thầy giáo và học trò, đặc biệt với các nhà giáo dục và những người viết sách giáo khoa. Đọc tiếp

Biology on PVHg’s Home / Những Vấn đề Sinh học

reeftop copy

What and how do you know about Louis Pasteur and Charles Darwin? These are two typical visages of biologists in 19th century, but they are so contrast like white and black. The series of biological essays on PVHg’s Home would be a complementary source of documents which help you to recognize who is white and who is black. Please read them to have a better worldview.
Bạn biết gì và biết như thế nào về Louis Pasteur và Charles Darwin? Đây là hai gương mặt tiêu biểu của các nhà sinh học thế kỷ 19, nhưng họ tương phản với nhau như trắng và đen. Loạt tiểu luận sinh học trên PVHg’s Home có thể là một nguồn bổ sung tài liệu giúp bạn nhận ra ai trắng, ai đen. Xin mời đọc những bài đó để có một vũ trụ quan đúng đắn hơn. Đọc tiếp

What science cannot touch, Music can / Âm nhạc có thể chạm tới cái khoa học không thể

landscapes (10) copy

“There is nothing in the world… that would so effectively help one to survive even in the worst conditions as the knowledge that there is a meaning in one’s life” [1]. If science can say nothing about the meaning of life, music can. Please enjoy some beautiful melodies to discover a sacred and pure world that science can never touch…
“Không điều gì trên đời này… có thể giúp một người chịu đựng được ngay những hoàn cảnh đen tối nhất một cách hữu hiệu cho bằng sự hiểu biết là đời sống mình có một ý nghĩa” [1]. Nếu khoa học không thể nói gì về ý nghĩa cuộc sống thì âm nhạc có thể. Xin thưởng thức vài giai điệu đẹp để khám phá một thế giới thiêng liêng và tinh khiết mà khoa học không bao giờ có thể chạm tới…
Đọc tiếp

Bill Gates: “It makes sense to believe in God” / Bill Gates: “Tin Chúa là khôn ngoan”

BjBkGtMCMAEvCQtBill Gates, the richest man in the world, revealed in a recent interview: “It makes sense to believe in God”, and “it’s at least a moral belief”. Such a declaration by one of the most famous men in the world is a very good news for humanity.
Bill Gates, người giầu nhất thế giới, gần đây đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Tin Chúa là khôn ngoan”, và “ít nhất đó là một niềm tin đạo đức”. Một tuyên bố như thế của một trong những người nổi tiếng nhất thế giới là một tin tốt lành đối với nhân loại. Đọc tiếp